ಸುಧಾರಿತ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  1. ಅಥಣಿ ಉಪ – ವಿಭಾಗ:

  2. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪ – ವಿಭಾಗ:

  3. ಗೋಕಾಕ್ ಉಪ – ವಿಭಾಗ:

  4. ರಾಮದುರ್ಗ ಉಪ – ವಿಭಾಗ:

  5. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪ – ವಿಭಾಗ: