ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರಗಳು

Contact List of Belagavi District Police officers and Police Stations

District Police Office

SL.NO

DESIGNATION MOBILE NO. LANDLINE NO.
1 Superintendent of Police 9480804001 0831-2405206
2 Addl. Superintendent of Police 9480804002 0831-2405207
3 Superintendent of Police, DAR. 9480804003 0831-2405209
4 DSP DCRB 9480804009 0831-2405217
5 PI FPB 9480804010  
6 PI DSB   0831-2405225
7 PI DCIB 9480804008 0831-2405227

 

District Control Room

9480804000, 0831-2405255, 2474054, 2405231

Gokak Sub-Division

SL.NO. DESIGNATION MOBILE NO. LANDLINE NO.
1 DSP Gokak 9480804023 08332-226339
2 CPI Gokak 9480804034 08332-226337
3 CPI Mudalgi 9480804035 08332-251499
4 CPI Hukkeri 9480804036 08333-265133
5 PSI L&O Gokak Town 9480804065 08332-225033
6 PSI Crime Gokak Town 9480804129
7 PSI  Gokak Rural 9480804066 08332-225333
8 PSI Ankalgi 9480804067 08332-262233
9 PSI Mudalgi 9480804068 08332-251333
10 PSI Kulgod 9480804069 08332-222233
11 PSI Ghataprabha 9480804070 08332-286233
12 PSI Hukkeri 9480804071 08333-265133
13 PSI L&O Sankeshwar 9480804072 08333-273303
14 PSI Crime Sankeshwar 9480804121
15 PSI Yamakanamaradi 9480804073 08333-276333

 

 

Chikkodi Sub-Division

SL.NO. DESIGNATION MOBILE NO. LANDLINE NO.
1 DSP Chikkodi 9480804024 08338-272147
2 CPI Chikkodi 9480804041 08338-272112
3 CPI Nippani 9480804042 08338-220553
4 CPI Raibag 9480804043 08338-224633
5 CPI Athani 9480804044 08289-251203
6 PSI Chikkodi 9480804056 08338-272133
7 PSI  Crime Chikkodi 9480804118 08338-272133
8 PSI Sadalga 9480804057 08338-251633
9 PSI L&O Nippani Town 9480804058 08338-220033
10 PSI Crime Nippani Town 9480804120 08338-220033
11 PSI Nippani Rural PS 9480804088 08338-220213
12 PSI L&O Nippani BCPS 9480804059 08338-220513
13 PSI Crime Nippani BCPS 9480804119 08338-220513
14 PSI Raibag 9480804060 08338-225333
15 PSI L&O Kudachi 9480804061 08338-235233
16 PSI Crime Kudachi 9480804121 08338-235233
17 PSI L&O Athani 9480804062 08289-251133
18 PSI Crime Athani 9480804122 08289-251133
19 PSI Kagawad 9480804063 08289-264633
20 PSI Aigali 9480804064 08289-259433

 

Bailhongal Sub-Division

SL.NO. DESIGNATION MOBILE NO. LANDLINE NO.
1 DSP Bailhongal 9480804025 08288-233190
2 CPI Bailhongal 9480804037 08288-237060
3 CPI Kittur 9480804038 08337-286433
4 CPI Ramadurga 9480804040 08335-242233
5 CPI Soundatti 9480804039 08337-222303
6 CPI Khanapur 9480804033 08336-223233
7 PSI L & O Khanapur 9480804086 08336-222333
8 PSI Crime Khanapur 9480804129 08336-222333
9 PSI L&O Bailhongal 9480804074 08288-233133
10 PSI Crime Bailhongal 9480804125 08288-233133
11 PSI Nesargi 9480804075 08288-275233
12 PSI Kittur 9480804076 08337-286233
13 PSI Doddawad 9480804077 08337-235545
14 PSI L&O Ramdurg 9480804080 08335-242333
15 PSI Crime Ramdurg 9480804127 08335-242333
16 PSI Katakol 9480804081 08335-262133
17 PSI L&O Saundatti 9480804078 08337-222333
18 PSI Crime Saundatti 9480804126 08337-222333
19 PSI Murgod 9480804079 08337-265533