ಗ್ಯಾಲರಿ

 

Photos of Police Range Level Duty Meet – 2017:

« 1 of 2 »

ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳು:

Photos of CASES OF HOUSE THEFT, DACOITY ARE DETECTED 40.70 LAKHS WORTH PROPERTY AND COUNTRY MADE PISTOL RECOVERED FROM 6 ACCUSED:

• ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಗಗನದೀಪ ಐಪಿಎಸ್ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪರಾಧ ಸಭೆ ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ:

• Photos of Send up Parade of DG & IGP Function:

• Photos of Inauguration Function of 16th Batch Police Constable Basic Training:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photos of Opening of Women Police Station in Belagavi District:

• Photos of Promotional Function at Suvarna Soudha Belagavi as on 20-01-2017 and Crime Prevention Month 2016-17 of Belagavi District:

« 1 of 2 »

• Photos of Annual Sports Closing 2016 on 30/12/2016:

« 1 of 2 »

• Photos of Annual Sports Opening 2016 on 28/12/2016:

• Photos of training:

Photos of Border Crime Meeting Held on 08/02/2016:

•  Photos of Property return Function at KumarGandharv Hall on 20/12/2015:

 Photos of Rowdies parade on 06/12/2015 at District Parade Ground Belagavi:

• Photos of Belagavi District Police Annual Sports Meet Closing Ceremony on 11/12/2015 at District Parade Ground Belagavi:

• Photos of PTS PASSING OUT PARADE AS ON 07.12.2016: